ରଜନୀର ୩୨ ସାଇଜ ଦୁଧ ର ମଜ ସହ ଫୁଲ୍ ଗିହଣା - Rajani Ra 32 SIze Dudha Saha Full Gihana

007

Rare Desi.com Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
68,481
Reaction score
541
Points
113
Age
37
//asus-gamer.ru େବOାଲୁରୁ ରେଳେୱ ଷ୍ଟେସନ୍ ରେ ଟ୍ରେନ୍ ରୁ ଓହ୍ଲାଇବାପେର ମୁଁ ଏପାଖ ସେପାଖ ଦେଖୁଥିଲି, କୁଲି ଦୁଇ ତିନିଜଣ ଆସି ଆମ ପାଖେର ଜମା ହୋଇସାରିେଲଣି୤ କିO ମୁଁ େସମାନO କଥାକୁ ବିେଶଷ ଧାନ େଦଇନଥିଲି୤ ରଜନୀ ଓOାଇବାପେର କୁଲି ମାନOୁ ମନା କରିେଦେଲ୤ ନିକଟେର ଥିବା ସିେମO୍ େବO୍ ଉପେର ଆେମ ବସିପଡ଼ିଲୁ୤ ଜିନିଷ େବାଇେଲ ମାO ଦୁଇଟା ବାଗ୤୍ େତଣୁ କୁଲି କରିବା ଆବଶକତା ନଥିଲା୤ କିOେବOାଲୁରୁେର Oଥମ ଥର ଓOାଇବା ପେର କଣ କରିବା େକଉଁ ଆେଡ଼ ଯିବା ଏ େନଇ ଚିOା କରୁଥିଲୁ୤ ରଜନୀO ଦୂରସOକOୀୟ ଭାଇ ଅନିରୁO ଆସି ଆମକୁ େOସନେର େଦଖା କରିବା କଥା କହିଥିେଲ୤ େତଣୁ ଆେମ ତାO ଆସିବା ବାଟକୁ ଅେନଇ ରହିଲୁ୤ େଲାକ Oାୟ ଖାଲି େହାଇଗେଲଣି୤ ରଜନୀ ଉଠିପଡ଼ିେଲ, େଦଖିଲି ଦୂରରୁ ଦୁଇଜଣ ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି ଆସୁଛOି୤ େବାଧହୁଏ େସମାେନ ଅନିରୁO ଓ ତା Oୀ େହାଇପାରOି୤ ପାଖକୁ ଆସିବା ପେର େସମାେନ Oମା ମାଗିେଲ, କହିେଲ Oାଫିକ୍ ବହୁତ୍ ଥିଲା େବାଲି ବିଳO େହାଇଗଲା୤ ଆେମ କହିଲୁ ଆମ ପାଇଁ ନିକଟେର େକୗଣସି େହାେଟଲ୍ େର ରହିବା ବବOା କରିଦିଅ, କିO ଅନିରୁO ଆଉ ତା Oୀ ଜିଦ୍ ଧରିେଲ େଯ ଆେମ େସମାନO ସହିତ ହO ରହିବୁ୤ ଅଗତା ଆେମ େସମାନO କାର୍ େର ବସି ଚାଲିଲୁ୤ Oାୟ େଦଢ଼ ଘOାପେର ଆେମ ପହOିଲୁ େସମାନO ଏପାଟOେମO୍ ସାମନାେର୤ ବହୁତ ସୁOର ଘର ସାଜସOା, େଛାଟ ଅବଶ କିO େକବଳ ଦୁଇଜଣO ପାଇଁ ଯେଥO୤ େସ ଯା େହଉ, ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରି ରଖିଥିଲା ଅନିରୁOର Oୀ କନକ୤ ଜଳଖିଆ ଖାଉ ଖାଉ ଅନିରୁO ଅଫିସ୍ ବାହାରିଗଲା୤ କନକ ମଧ ତା ସହିତ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲା୤ ଆେମ ଫOାଟେର ଏକା ଥିଲୁ୤ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବସି ଟିଭି େଦଖିଲି, ତା-ପେର ରଜନୀ ଆଉ ମୁଁ େଶାଇଗଲୁ୤ ଉଠିଲା େବଳକୁ ଦିନ ଦୁଇଟା େହଲାଣି୤ Oିଜେର ସବୁ ଜିନିଷ େରାେଷଇ େହାଇଥାଏ, ତାକୁ ଗରମ କରି ଖାଇଲୁ୤ ଖାଇ ସାରିବା ପେର, ମୁ ଁ ଲାପଟପ୍ େଖାଲି େମଲ୍ େଚକ୍ କରୁଥିଲି, ରଜନୀ ବସି ଟିଭି େଦଖୁଥିେଲ୤ ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା, େବOାଲୁରୁ ଆସି ବସି ଅଫିସ୍ କାମ କରିବି ନା କଣ, ଉଠି ଗଲି ଆଉ ରଜନୀର ହାତ ଟାଣି ଆଣି େବଡ଼ରୁମକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, େସ ଉଁ ହଁୁ କହୁଥିଲା, ତା ଓଠେର ଓଠ ମିେଶଇ େଦଇ କିସ୍ କରିଲି୤ େସ ବି େମା ସହ ସାଥୀ େଦଉଥିଲା, ବାସ୍ ତା ନାଇଟି ଓOାଇ େଦଇ ତା ୩୨ ସାଇଜର ଦୁଧକୁ ଚାପିବାକୁ ଲାଗିଲି, େସ ଓଃ ଓଃ କହୁଥିଲା, ମୁ ଁ ତା ଦୁଧର ନିପଲକୁ ଜିଭେର ସଲ ସଲ କରୁଥିଲି୤ େସ ଆଃ ଆଃ କହି େମା ମୁOକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପେର ଚିପି ଧରୁଥିଲା୤ େମା ପାଟିେର ତା ଦୁଧ ପୁରା ଫିଟ୍ େହଇ ରହିଥିଲା, ମୁଁ ଅଣନିଃଶOାସୀ େହାଇଯାଉଥିଲି୤ ତଥାପି ଦାOେର ତା ନିପଲକୁ କାମୁଡ଼ି େଦଉଥିଲି୤ ତା-ପେର ରଜନୀକୁ ଖଟେର ଗେଡ଼ଇେଦଇ ତା ବିଆକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି୤ ତା ବିଆ ଓଦା େହଇ ସାରିଥିଲା୤ େସ ଆଃ ଆଃ କହୁଥିଲା୤ ବିଆକୁ ଦୁଇ ଆOୁଠିେର ଅଲଗା କରିେଦଇ ଜିଭେର େଯମିତି ଚାଟି େଦଇଛି ତା ବିଆରୁ ଛିଟିକା ମାରି ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ େମା ମୁହଁେର ପଡ଼ିଲା୤ ମୁଁ ତା କିOେଟାରିସ୍ କୁ ଛୁଇଲଁି େସ ଆଃ ଆଃ କହିଲା ଆଉ େଯାର୍ େଯାରେର େମା ମୁହଁ ଉପରକୁ ନିଜ ବିଆକୁ େଠଲିଲା୤ ମୁଁ ବି େମା ଆOୁଠି ଦିଟା ତା ବିଆେର େଦଇ ସଲ ସଲ କରୁଥିଲି, େସ ଓଃ ଆଃ କହି କହି ଶାO ପଡ଼ିଗଲା୤ ବାହା େହଇକି ଦୁଇବଷ O େହାଇଗଲାଣି୤ ରଜନୀକୁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଲାେଗ୤ ତା ବିଆକୁ ଖାଉଥିେଲ େସ ମO୍୤ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଚିOା ନାହO୤ ମୁଁ ଥକିପଡ଼ିଥିଲି୤ େତଣୁ ତା ସାଇଡ଼େର ଖଟେର ଗଡ଼ିପଡ଼ିଲି୤ ରଜନୀ ଉଠି ବାଥର ୍ ୁମ ୍ ଗଲା ଆଉ କିଛି ସମୟପେର ପୁରା ଲOଳା େହାଇ େଫରି ଆସିଲା୤ େମା ସାଇଡ଼େର ଖଟେର ପଡ଼ିରହି, େମା ପାO ଉପରୁ ବାOକୁ ଧରି ହେଲଇଲା୤ େମା ବାO ଟାଣ େହାଇ ଉଠିଲା୤ ତା ପେର େସ େମା ହାଫ୍ ପାOକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିେଦଲା ଆଉ େମା ବାOକୁ ପାଟିେର ପୁେରଇ େଚାଷିବାକୁ ଲାଗିଲା୤ ଆଃ କି ଆନO୤ ରଜନୀ େଯମିତି ବାOକୁ ଚୁେଷ େକହି ପାରିବନି୤ ବାOର ମୂଳରୁ ଅଗ ପଯOO େସ ଚାଟୁଥିଲା ଆଉ େଚାଷୁଥିଲା୤ ମୁଁ ତା ଦୁଧ ଦିଟାକୁ ଚିପୁଥିଲି୤ େସ ଆଃ ଆଃ କହୁଥିଲା୤ ରଜନୀକୁ ଉେଠଇ େମା ଉପେର ଶୁଆଇ େଦଲି, େସ େମା ବାOକୁ ଖାଉଥିଲା େବେଳ ମୁ ଁତା ବିଆକୁ ପୁଣିଥେର ଖାଇବା ଆରO କଲି୤ ରଜନୀର ବିଆ ବହୁତ ସଫା୤ ମୁଁ ନିେଜ ସବୁେବେଳ ଧାନ ଦିଏ େଯ େସ ବିଆକୁ ସଫା ରଖୁ୤ େଯେତବାଳ ସବୁ କାଟିଦିଏ୤ େମାେତ ଚିOଣ ବିଆ ଭଲ ଲାେଗ୤ ତା ବିଆକୁ ଖାଉ ଖାଉ େସ େମା ବାOକୁ ଦାOେର କାମୁଡ଼ିେଦଲା, ଓଃ େସ କOେର ବି କି ଆନO କହି େହଉନଥାଏ୤ ମୁଁ ତା ପାଟିକୁ େଗହିବାକୁ ଲାଗିଲି୤ ତା ମୁOକୁ ଭିଡ଼ିଧରି ତା ପାଟିେର େଜାର୍ େଜାର୍ ଧOାେଦଲି୤ େସ ଅଣନିଃଶOାସୀ େହଉଥିଲା, ତଥାପି ଛାଡ଼ୁନଥିଲି୤ େସ ଆଃ ଆଃ କହିଲା, ଆଉ ତା ବିଆ ପୁରା ଓଦା େହାଇ ଆସିଲା୤ ଏଥର ରଜନୀକୁ ସିଧା ଖଟେର ଶୁଆଇେଦଇ ତା ଅOା ତେଳ ତକିଆ େଦଇ ତା ବିଆ ପାଖେର େନଇ େମା ବାOକୁ ରଖି ଧOା େଦଲି, ଧିେର ଧିେର େମା ବାO ତା ବିଆେର ପଶିଗଲା୤ ତା ପେର ମୂଷଳ ଭାବେର ମୁଁ ତାକୁ େଗହିବାକୁ ଲାଗିଲି୤ େସ େମା ସହିତ ମିଶି ଆଃ ଆଃ କହୁଥିଲା, ଆଉ େମା ଗିହାଁ କୁ ଭଲେସ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା୤ ଦଶ ମିନିଟ େଗହିବା ପେର ମୁଁ ତେଳ େଶାଇଲି ଆଉ ରଜନୀ େମା ଉପେର ଚଢ଼ିଲା୤ େମା ବାOକୁ ହାତେର େନଇ ନିଜ ବିଆେର ପୁେରଇ େଦଇ େମା ଉପେର େଡଇଁଲା୤ ତା ଦୁଧ େଦାହଲୁଥିଲା୤ କି ସୁOର୍ େସ ଦୃଶ୤ ବାଃ ମଜା ଆସୁଥିଲା୤ େରଳଯାOାର ସମO କO ଏେବ ଦୂର େହାଇଯାଇଥିଲା୤ ରଜନୀକୁ େନଇ େବଡ଼ରୁମରୁ ବାହାରି ଆସି ଡାଇନିଂ େଟବୁଲ୍ ଉପେର ଶୁଆଇେଦଇ ଟିଭି େଦଖି େଦଖି ମୁ ଁେଗହିଲି୤ ମୁଁ ଠିଆ େହାଇ େଗହୁଥିଲ୍, େତଣୁ େମାେତ େବଶି ପରିOମ େହଉନଥାଏ୤ ଘOାଏ କାଳ ଆେମ ଗିହଁା େଗହO େହବାପେର ରଜନୀ ଆଉ ମୁ ଁ ହାଲିଆ େହାଇଗଲୁ୤ ଏେବ ମୁଁ େଜାର୍ େଜାର୍ ଧOାେଦଲି, ରଜନୀ େମାେତ ଜାବୁଡ଼ିଧରିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତା ଦୁଧକୁ ପାଟିେର େନଇ ଚାପୁଥିଲି ଆଉ ତେଳ ଧOା େଦଉଥିଲ୍, େସ ଉଃ ଉଃ କହିଲା ଆଉ ତା େଦହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁ ଁଜାଣିଗଲି ଏେବ େସ ଝଡ଼ିବ୤ ସବୁେବେଳ ଏମିତି ହୁଏ୤ ରଜନୀ ଝଡ଼ିବା େବେଳ ଥେର, ମୁଁ ବି େଜାର୍ େଜାର୍ ଧOା େଦଲି ଆଉ ତା ବିଆେର େଯେତେବେଳ ରସର ବନା ଆସିଲା େସେତେବେଳ େମା ବାOରୁ ବି ରସ ଆସି ତା ବନାକୁ ବଢ଼ାଇେଦଲା୤ ଆେମ ହାଲିଆ େହାଇ େସାଫା ଉପେର ବସି ପଡ଼ିଲୁ୤ େସେତେବଳକୁ ଅପରାO ଚାରିଟା େହବ୤ ଆେମ ସଫାସୁଫି େହାଇ ବସିବା େବଳକୁ େମାେତ କାହOକି େକଜାଣି ଅନୁଭବ େହଲା ସେତ େଯମିତି େକହି ଆମକୁ େଦଖୁଛି, େଦଖିଲି, ଅନିରୁOର ପାଖ ଫOାଟେର କିଏ ଜେଣ ମହିଳା ଅଛOି େସ ବାରOାର ଆମ ଫOାଟ ଆଡ଼କୁ େଦଖୁଛOି୤ ମୁ ଁନିଜ Oାନରୁ ଉଠି ଡାଇନିଂ େଟବୁଲ୍ ପାଖକୁ ଗଲି, େସଠାରୁ େଦଖିଲି େସ ନିOୟ ଭାବେର ଆମର େସO୍ କାO ସବୁ େଦଖିଛOି୤ ତା-ପେର େବଡ଼ରୁମକୁ ଯାଇ େଦଖିଲି ଝରକା େଖାଲାଅଛି ଆଉ େସଠୁ େସ ମହିଳା େବାଧହୁଏ ସବୁକିଛି େଦଖିଛOି୤ ମୁଁ ନିଲOଜ ପରି େସ ଝରକା ପାଖେର ଠିଆେହାଇ ଅେପOା କଲି, କିଛି ସମୟପେର େସ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଘରର ବାଲେକାନି ପାଖକୁ ଆସି ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ େଦଖିେଲ, େମାେତ େଦଖି େସ ହଠାତ୍ କଣ କରିେବ ଭାବି ପାରିେଲ ନାହO, େତଣୁ େସ ସାମାନ ହସିେଦେଲ, ମୁଁ ଜାଣିଗଲି େସ େଦଖିଛOି୤ ମୁଁ Oଇଁ ରୁମକୁ େଫରିଆସି ରଜନୀକୁ ସବୁକଥା କହିଲି୤ େସ ଚମକି ପଡ଼ିେଲ୤ଆେମ େକେଡ଼ ମୁଖO୤ ଝରକା ବO ଅଛି କି ନାଇଁ କିଛି ନେଦଖି େକମିତି ଏ ସବୁ କରୁଥିେଲ ସେତ, େସ କହିେଲ୤ ଯଦି େସ ମହିଳା Oାନେର େକହି ପୁରୁଷ ଥାଆOା ତ କଣ ହୁଅOା ? ମୁଁ ହସିେଦଇ କହିଲି, େସ ବି ମାଗଣାେର ବିପି (ବO ପିକOର୍) େଦଖି ଦିଅOା୤ ଆେମ ହସିେଦଲୁ ଆଉ ଟିଭିେର ଧାନ େଦଲୁ୤ େକହି ଜେଣ ଆମକୁ େସO କରିବାେବେଳ େଦଖିବା କଥା ମେନ ମେନ ଭାବି ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସO୍ କରିବାକୁ ମନ େହଲା୤ ମୁଁ ରଜନୀକୁ କହିଲି ଚାଲ ପୁଣିଥେର କରିବା, େସ କିO ମନାକଲା, କହିଲା ଅନି ଆଉ କୁନି େକଉଁ ମୁହୂOOେର ଆସିେବ େକଜାଣି୤ େସଇଠୁ ମୁଁ ବି ମନକୁ ମାରିେଦଲି୤ କିO େଯେତଥର ବୁଲି ଚାହଁୁଥିଲି େସ ପଡ଼ିଶା ଘରର Oୀେଲାକଟା ବାଲେକାନିେର ଠିଆ େହାଇ ହସୁଥିବାର େଦଖିଲି୤ ରଜନୀକୁ କହିଲି ଚାଲ୍ ଆେମ ଟିେକ ବାଲେକାନିେର ବସିବା୤ ରଜନୀ କହିଲା, କାଇଁ େସ ମହିଳାକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବ ନା କଣ ? ମୁଁ କହିଲି, େଦଖୁନ େସ େସେତେବଳୁ ଆମ ଘରକୁ ହO ଚାହO ବସିଛି, ହସୁଛି୤ ଚାଲ କଥାେହବା୤ ନୂଆ ଯାଗା ନୂଆେଲାକO ସହିତ କଥାବାOOା େହେଲ ଭଲ ଲାଗିବ୤ ରଜନୀ ହସିେଦଇ କହିଲା, ମୁଁ ମନାକେଲ କଣ ତୁେମ ଶୁଣିବ, ଚାଲ୤ ଆେମ ବାଲେକାନିକୁ ଗଲୁ୤ େସଇଠୁ େସ Oୀେଲାକ ହାତ ଠାରି ହାଏ େବାଲି କହିଲା୤ ରଜନୀ ମଧ୤ ଧିେର ଧିେର କଥାବାOOା ଆରO େହଲା୤ ମୁ ଦୂରେର ବସିଥାଏ୤ େସମାେନ ହସି ହସି କଥା େହଉଥାOି୤ କିଛି ସମୟପେର େସ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲା ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସO୤ ରଜନୀ େମାେତ ଚାହOଲା୤ ମୁଁ ହ ଁ କଲି୤ ରଜନୀ େସଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା୤ ମୁଁ ଏକା ଏକା ବସି ଟିଭି େଦଖୁଥିଲି୤ ଅେନକ ସମୟ ବିତିଗଲା େହେଲ ରଜନୀ ଆସିଲା ନାହO୤ ଏଇ ସମୟେର କୁନି େଫରି ଆସିଲା ଅଫିସରୁ୤ େମାେତ ଏକା େଦଖି ନାନୀ କାହାOି େବାଲି େସ ପଚାରିଲା୤ ମୁଁ ହାତ େଦେଖଇ କହିଲି େସଇ ଘରକୁ ଯାଇଛି୤ କୁନି ହସିେଦଇ କହିଲା, ନାନୀ ବଡ଼ ଶୀO ସାOସାଥୀ କରି େଦଉଛOି ତ୤ ମୁଁ କହିଲି ହଁ େସ େସଇମିତି ହO୤ କୁନି ଅଫିସ୍ େପାଷାକେର ବହୁତ େସOି ଲାଗୁଥିଲା୤ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ଅଫିସେର ସବୁ କଣ ଏମିତି େପାଷାକ ପିOOି ? େସ ମୁO ହଲାଇ ହଁ କହିଲା, ମୁଁ ହସିେଦଇ କହିଲି, େସଇମିତିକା ଅଫିସେର କାମ କରିବା କଥା୤ ସବୁେବେଳ ମନ ଖୁସି ରହିବ୤ େସ କହିଲା ଭାଇ, ଆପଣ ବହୁତ ଦୁO୤ ମୁଁ କହିଲି, ସୁOର ଝିଅOୁ େଦଖିବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାେଗ କହିଲ ? ପୁଣି ଏମିତି ଟାଇଟ୍ େପାଷାକେର, ସବୁ ଫୁଟି େଦଖାଯାଉଥିବ, ବାଃ େସମିତି ଜାଗାେର କାମ କରିବାର ମଜା ଅଲଗା୤ କୁନି ଏଇ ସମୟେର ଚା ଦୁଇକପ୍ େନଇ ଆସିଲା୤ ଆେମ ବସି ଚା- ପିଉଥିବା େବେଳ କୁନି ପଚାରିଲା, ଭାଇ ଆପଣ ବାହା େହଇ ଦୁଇବଷO େହଲାଣି ନା, ଆଉ ନୁଆ େଯାଜନା କିଛି କରୁଛOି ନା ନାଇଁ ? ମୁଁ ହସିେଦଇ କହିଲି ମାେନ ଛୁଆ କଥା କହୁଚ ତ ? ନା, ଏେବ େସ େଯାଜନା କରିନି୤ ଥେର ଛୁଆ େହାଇଗେଲ ଆଉ ମଜା ନାଇ୤ଁ କୁନି OଶOକଲା ମାେନ ? ମୁଁ କହିଲି, ମାେନ, ଛୁଆ େହଇଗେଲ ନାନୀ ଛୁଆକୁ େନଇ ବO େହଇଯିବ, େମା କଥା କିଏ ବୁଝିବ ? େତଣୁ ଆଗ ଆେମ ଜୀବନ ଟାକୁ ମନଭରି ଉପେଭାଗ କରିବା ତା-ପେର ଚିOା କରିବା୤ କୁନି କହିଲା, ଅନିରୁO ବି େସଇୟା କହୁଛOି୤ ଆେମ ବାହା େହଇକି ତିନିବଷ O େହଲାଣି, େହେଲ େସ ପିଲା କଥା ଜମା ଶୁଣୁନାହାOି୤ କହୁଛOି ଦୁଇଜଣ ଚାକିରୀଆ ପିଲା କଥା ବୁଝିବ କିଏ ? ମୁଁ ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ିେଦବି େବାଲି କହିଲା ମନା କରୁଛOି୤ ହଁ, ସତ କଥା, ମୁଁ କହିଲି୤ ଆଉ ତୁମ ପରିକା ସୁOରୀ Oୀେଟ ଥିେଲ କିଏ ପିଲାଝିଲା କଥା କହିବ ? ଦିନରାତି ଖାଲି ଉପେଭାଗ କରିବ ନା୤ କୁନି ହସିେଦଇ କହିଲା ଭାଇ ସବୁ ପୁଅ ପିଲା ଏକା ପରିକା୤ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ େକେତଜଣ ଏମିତି କହିଛOି କି ? େସ େମାେତ ଅେନଇ କହିଲା, ଭାଇ ଆପଣ ସତେର ବହୁତ ଦୁO୤ ନାନୀ କଣ ଯାଇ େସଠି ଘର କରିେଦେଲ କି ? କୁନି ପଚାରିଲା୤ ମୁଁ ହସିେଦଇ କହିଲି, ନାଇଁ ଆେମ ଦିନେବେଳ ଟିେକ ଦୁOାମୀ କରୁଥିଲୁ େସ ପଡ଼ିଶାଘର Oୀେଲାକ େଦଖିେଦଇଛି େବାଧହୁଏ, େତଣୁ ନାନୀOୁ ଡାକି େନଇଯାଇଛି୤ ବସି ଗପୁଥିେବ୤ କୁନି ଉଠିଲା ଆଉ େଗାଟିଏ ଟାଇଟ୍ ଟପ୍ ଆଉ ହାଫ୍ ପାO ପିOି ଆସି େସଇ ରୁମେର ଥିବା ବାୟାମ କରିବା ସାଇେକଲ୍ ଚଳାଇଲା୤ ତା ଦୁଧ ଦିଟା ୩୨ ସାଇଜ୍ ହO େହବ୤ ଅOା ବହୁତ ସରୁ ଆଉ ପିଚା ବି ପତଳା୤ େମାଟା େମାଟି ଭାବେର କହିେଲ, ପୁରା ଗରମ ଗରମ େସOି େଟାକି୤ ମୁଁ ଆଉ ଟିଭି କଣ େଦଖିବି, ମୁଁ କୁନି କୁ ନିଲOଜ ଭଳି ଚାହO ରହିଲି୤ େସ ବାୟାମ କରୁ କରୁ କହିଲା, କଣ ଭାଇ ଏମିତି େଦଖୁଛOି ? ମୁ ଁକହିଲି, କୁନି ସତ କହୁଛି, ଏ ଟିଭିେର େଯାଉ ଝିଅ ସବୁ େଦଖଉଛOି, ତୁମ ଆଗେର ଛାର୤ କଣ ଫିଗର୍ ରଖିଛ୤ ଛୁଟିଦିନ ଆସିେଲ ଅନିରୁO ଆଉ ଘରୁ ବାହାରୁନଥିବ୤ େହେଲ. କୁନି ଲାେଜଇ ଯାଇ ପୁଣି OଶO କଲା, େହେଲ କଣ ? ମୁଁ କହିଲି, ଲାଗୁଛି େସ ତୁମ େଦହେର ଛାତିେର ହାତ େଦଉନି, ମୁଁ େଦଖିଥିଲି ତୁମ ବାହାଘର େବେଳ ତୁେମ େଯତିକି ଥିଲ ଏେବ ବି େସତିକି ଅଛ୤ େସ ଲାେଜଇ ଯାଇ କହିଲା, ଭାଇ ଆପଣO ନଜର ବଡ଼ ତୀକO୍ ଣ୤ ମୁଁ ହସିେଦଇ କହିଲି, ସୁOରୀ ଝିଅ େଦଖିେଲ ପରା େମା େସନOର୍ ଅଧିକ Oିଡ଼େର କାମ କେର୤ େସ ହସିେଦଇ କହିଲା, େସନରO୍ ? ମୁଁ କହିଲି, ସମୟ ପାଇେଲ ଏକା େଦଖାେହେଲ େଦେଖଇ େଦବି୤ େସ ହସିଲା କିଛି କହିଲା ନାହO୤ ଏହି ସମୟେର ରଜନୀ େଫରିଲା୤ କୁନିକୁ େଦଖି ପଚାରିଲା, ଆେର ତୁ େକେବ େଫରିଲୁ? କୁନି କହିଲା ଆସିଲିଣି ଅେନକ ସମୟ େହଲା, କିO େବାର୍ େହଇନି, ଭାଇ ଭାରି େକୗତୁକିଆ େଲାକ୤ ମଜା ମଜା କଥା ସବୁ କହୁଥିେଲ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଏେOରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲି୤ ସO େହଲାଣି୤ ଅନିରୁO ଅଫିସରୁ େଫରିଲା୤ ଆେମ ସବୁ ବସି େବୖଠକେର ଏଣୁେତଣୁ ଗପୁଥିଲୁ୤ େସଇଠୁ େସ କହିଲା ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା ଆମ େସାସାଇଟିର ଗାେଡ଼Oନ୍ ଅଛି େସଠାେର ବସିବା୤ ସବୁ ତଳକୁ ଗଲୁ, କିଛି ସମୟ ୱାକ୍ କଲୁ୤ ତା-ପେର ବଗିଚାେର ବସି କଥା େହଉଥିଲୁ୤ ଶୁOବାର ଥିଲା, ମାେନ ଦୁଇଦିନ ଛୁଟି୤ ଶନିବାର ଆଉ ରବିବାର୤ ଅନିରୁO କହିଲା ଚାଲ ବାOାେଲାର୍ ବାହାରକୁ ଯିବା୤ ଦୁଇଦିନ ବିେତଇ ଆସିବା୤ ରଜନୀ ମନାକରୁଥିଲା, କାହOକି ଆମ ପାଇଁ ହଇରାଣ େହବ େବାଲି େସ କହୁଥିଲା୤ କୁନି କହିଲା, ଚାଲ ଆଜି ପବ୍ ଯିବା୤ ପବ୍ ମାେନ ନାଇଟ୍ କOବ୍୤ ରଜନୀ କହିଲା୤ େସଇଟା କଣ ? କୁନି କହିଲା, ନାନୀ େସଇଟା ବଢ଼ିଆ ଯାଗା୤ ରାତିେର ବହୁତ୍ େଜାରେର ଶO େହଉଥିବା ମୁଜିକ୍ ବାଜୁଥିବ ଆଉ ସମେO ନାଚୁଥିେବ୤ ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଅଧିକ ମOି କରିେବ େସମାନO ପାଇଁ ଅଲଗା ବବOା ବି ଥିବ୤ ମାେନ ? ରଜନୀ ପଚାରିଲା୤ କୁନି ନିଃସଂେକାଚ କହିଲା, ମାେନ ଏଇ େଯଉମଁାେନ ଝିଅ ବା ପୁଅ ମାନOୁ େନଇ େସO କରିେବ େସଠି କରିପାରିେବ ? ଓଃ, େହେଲ ଘର ଥାଉ ଥାଉ େସଇଠିକି କାହOକି ଯିବ କିଏ ? ରଜନୀ OଶକOଲା୤ କୁନି କହିଲା ଓଃ ନାନୀ େଯଉମଁାେନ ବିବାହ କରିନାହାOିଭାରି େକୗତୁକିଆ େଲାକ୤ ମଜା ମଜା କଥା ସବୁ କହୁଥିେଲ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଏେOରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲି୤ ସO େହଲାଣି୤ ଅନିରୁO ଅଫିସରୁ େଫରିଲା୤ ଆେମ ସବୁ ବସି େବୖଠକେର ଏଣୁେତଣୁ ଗପୁଥିଲୁ୤ େସଇଠୁ େସ କହିଲା ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା ଆମ େସାସାଇଟିର ଗାେଡ଼Oନ୍ ଅଛି େସଠାେର ବସିବା୤ ସବୁ ତଳକୁ ଗଲୁ, କିଛି ସମୟ ୱାକ୍ କଲୁ୤ ତା-ପେର ବଗିଚାେର ବସି କଥା େହଉଥିଲୁ୤ ଶୁOବାର ଥିଲା, ମାେନ ଦୁଇଦିନ ଛୁଟି୤ ଶନିବାର ଆଉ ରବିବାର୤ ଅନିରୁO କହିଲା ଚାଲ ବାOାେଲାର୍ ବାହାରକୁ ଯିବା୤ ଦୁଇଦିନ ବିେତଇ ଆସିବା୤ ରଜନୀ ମନାକରୁଥିଲା, କାହOକି ଆମ ପାଇଁ ହଇରାଣ େହବ େବାଲି େସ କହୁଥିଲା୤ କୁନି କହିଲା, ଚାଲ ଆଜି ପବ୍ ଯିବା୤ ପବ୍ ମାେନ ନାଇଟ୍ କOବ୍୤ ରଜନୀ କହିଲା୤ େସଇଟା କଣ ? କୁନି କହିଲା, ନାନୀ େସଇଟା ବଢ଼ିଆ ଯାଗା୤ ରାତିେର ବହୁତ୍ େଜାରେର ଶO େହଉଥିବା ମୁଜିକ୍ ବାଜୁଥିବ ଆଉ ସମେO ନାଚୁଥିେବ୤ ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଅଧିକ ମOି କରିେବ େସମାନO ପାଇଁ ଅଲଗା ବବOା ବି ଥିବ୤ ମାେନ ? ରଜନୀ ପଚାରିଲା୤ କୁନି ନିଃସଂେକାଚ କହିଲା, ମାେନ ଏଇ େଯଉମଁାେନ ଝିଅ ବା ପୁଅ ମାନOୁ େନଇ େସO କରିେବ େସଠି କରିପାରିେବ ? ଓଃ, େହେଲ ଘର ଥାଉ ଥାଉ େସଇଠିକି କାହOକି ଯିବ କିଏ ? ରଜନୀ OଶକOଲା୤ କୁନି କହିଲା ଓଃ ନାନୀ େଯଉମଁାେନ ବିବାହ କରିନାହାOିେସମାେନ ସାଥୀ େଖାଜିବାପାଇଁ ଯିେବ, ଆଉ େବେଳ େବେଳ ବିବାହିତ େଲାକ ବି ଯାଆOି୤ େଚO୍ ପାଇ୤ଁ ରଜନୀ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି, ଆହ ତୁେମ ବୁଝିଲନି କି ? ଆେର ସବୁଦିନ ଭାତଡ଼ାଲି ଖାଇ େଯମିତି େଲାକ େବାର୍ େହଇଯାଆOି, ଆଉ େହାେଟଲକୁ ଯାଇ ଭଲ ଖାଇଆସOି େସଇୟା୤ ସବୁଦିେନ ଘେର କରୁଛOି, ଦିେନ ଅେଧ ପବ୍ େର ଯାଇ ଅନ କାହା ସାOେର କରିେବ୤ ରଜନୀ କହିଲା, ତେମ ସବୁକଥାେର ଥଟା କର୤ ମଜା କରୁଛନା କଣ? ଏମିତି କଣ ହୁଏ ? ଅନିରୁO କହିଲା, ହଁ ନାନୀ ହୁଏ୤ ଏଠି କିଏ କାହାକୁ ଚିOିଛି କହିଲ? େତଣୁ େଲାକମାେନ ଏମିତି କରOି୤ ରଜନୀ ପୁଣି OଶOକଲା, େହେଲ ଏମିତି କେଲ Oୀକୁ ସେOହ େହବନି, େସ କଣ ଭାବିବ ? ଏଇଟା କଣ ଠିକ୍ ? କୁନି କହିଲା, ନାନୀ େସଇଠିକୁ ସOାମୀOୀ ଉଭୟ ଯାଆOି, ଆଉ ନିେଜ ନିେଜ ଅଲଗା ସାଥୀ ବାଛିେଦଇ େସମାନO ସାOେର େସO୍ କରOି୤ ରଜନୀ କହିଲା, ବଡ଼ ସହରର ବଡ଼ କଥା ଶୁଣିେଲ ମୁO ଘୁେରଇ େଦଉଛିେଲା ମା୤ କୁନି, ଅନିରୁO ଆଉ ମୁଁ ହା ହା େହାଇ ହସିଉଠିଲୁ୤ ମୁଁ ରଜନୀକୁ ପଚାରିଲି, େହେଲ ଯିବା ତ ? େସ କହିଲା, ତୁମକୁ ଯଦି ଇOା େହଉଛି ଯାଅ, ମୁଁ ଯିବିନି୤ କୁନି କହିଲା, େହେଲ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାଲO ନାନୀ ନ ଗେଲ ନାଇଁ୤ ରଜନୀ ନିରବ ରହିଲା୤ େସେତେବଳକୁ ସାେଢ଼ ଆଠଟା େହଲାଣି୤ ବଗିଚାେର ବସି ବସି େଯାଜନା କରିଲୁ୤ ଅନିରୁO କହିଲା, ଆସOାକାଲି ସକାଳୁ ଆେମ େମୖଶୁର୍ ଯିବା୤ େସଇଠୁ ଜOଲ ଭିତେର ରହିବା୤ ରବିବାର ରାତିକୁ େଫରିବା୤ ସବୁ ହଁ କେଲ୤ କୁନି କହିଲା ଆଉ ଆଜି ରାତି କଥା ? ଅନିରୁO କହିଲା, ତୁେମ ରବି ଭାଇOୁ ସାଥୀେର େନଇ ପବ୍ ଚାଲିଯାଅ୤ ମୁଁ ଘେର େରO୍ କରିବି୤ ଶୀO େଫରିଆସିବ କିO୤ ସବୁ ଉଠିଲୁ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲୁ୤ ନିଜ ରୁମ ୍ କୁ ଆସିବାପେର ମୁଁ କହିଲି ତୁେମ ଚାଲୁନ ପବ୍ ଯିବ୤ ରଜନୀ କହିଲା, େମାେତ େସଠି ଭଲ ଲାଗିବନି୤ ଆଉ ତୁେମ ଜାଣିଚ ମୁଁ ଗାଉଲଁି ମୁଖୁOଣୀେଟ, େକାଉଠି କଣ କହିବି କରିବି େବାଇେଲ ସବୁ ହସିେବ୤ ଥାଉ, ତୁେମ ହO ଯାଅ୤ ତୁମକୁ ବଡ଼ ସଉକ ସୁOରୀ େଟାକି େଦଖିବାପାଇ,ଁ େସଠି ସବୁ ନOଳାପୁOୁଳା େହଇଥିେବ େଦଖି ମନ ଖୁସି କରି ଆସିବ୤ ମୁଁ ହସି କହିଲି, ଆଉ ଯଦି କିଏ ଡାେକ ? ରଜନୀ ହସିେଦଇ କହିଲା େସଇଥି ପାଇଁ ତ ଯାଉଛ, ଆଉ ପଚାରୁଛ େକେତ ? ମୁଁ କହିଲି ତୁେମ ଏକା ଏକା ଘେର େବାର୍ େହବନି ତ ? େସ ହସିେଦଇ କହିଲା, ଅନି ଅଛି୤ ଆେମ ବସି ଗପିବୁ୤ ତୁେମ େଫରିେଲ େଶାଇବା୤ ଏଇ ସମୟେର କୁନି ଆସିଲା୤ େସ ପୁରା ଗରମ ୍େଦଖାଯାଉଥିଲା୤ ଟୁବ୍ ଟପ୍ ପିOିଥିଲା୤ ଇOା େହଉଥିଲା ତାକୁ ହO େଗହି ପେକଇବି୤ ସୁନାପିଲା ପରି କୁନି ସହିତ ପବ୍ ଯିବାପାଇଁ ବାହାରିଲି୤ ଆେମ ଫOାଟ୍ର ୁ ଓOାଇ ତଳକୁ ଆସିଲା େବଳକୁ କୁନି କାହାକୁ େଫାନ୍ କଲା୤ କିଛି ସମୟ ତା ସହିତ କଥା େହବାପେର ଆେମ କାର୍ େର ବାହାରିଲୁ୤ ଘରୁ କିଛି ବାଟ ଆସିବାପେର କୁନି କହିଲା, କଣ ଭାଇ ପୁରା ମୁଡ଼୍ େର ଅଛOି ନା? ମୁଁ କହିଲି, ନଥିଲି େଯ ତୁମକୁ େଦଖିଲା ପେର ଏେବ ପୁରା ଗରମ ୍େହଇଯାଇଛି୤ େସ ହସିେଦଇ କହିଲା, ମାେନ ଆଜି ପବ୍ େର କାହାର େଗାେଟ ବଳାOାର େହଇଯିବ ନା କଣ ? ମୁଁ କହିଲି େସକO ୍ କରିବି ନା ବିପଦ ଆଣିବି ? ତୁମ ପରି ସୁOରୀ ଝିଅେଟ ମିଳିଗେଲ ଘେO ଦୁଇ ଘOା େହଇଯିବ୤ ହାଁ, େସ ବଡ଼ା ପାଟି େମଲା କରି କହିଲା, ଘେO ଦୁଇଘOା ? ମୁଁ କହିଲି, କଣ ଏମିତି ଚମକି ପଡୁଚ, େକେବ କରିନ କି ? େସ ଧିେର କହିଲା, ଏେତ ସମୟ େକେବ ହୁଏ କି ? ଅନି ତ େବଶି େହେଲ ପOର ମିନିଟ ନେହେଲ େକାଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍୤ ମୁ ଁ ହସିେଦଇ କହିଲି େସଇତିକି ସମୟ ତ ମୁଁ ଖାଲି କିସ୍ କରିବାେର ବିେତଇ େଦବି୤ ମିନିମମ ୍ଅଧଘOା ଖାଇବି, ଆଉ ବାକି ତା ପେର୤ ଭାଇ ଆପଣOୁ ଯିଏ ପାଇବ ତା ଭାଗ ଆଜି ରାତିେର େଖାଲିଯିବ୤ ମୁଁ ହସିେଦଲି, େସ କହିଲା କାହOକି ହସିଲ ଭାଇ୤ ମୁଁ କହିଲି, ଚାହOେଲ ତୁମ ଭାଗ ବି ବଦଳିଯିବ୤ େସ ଚୁପ୍ ଥିଲା୤ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା୤ କୁନି କହିଲା, ଭାଇ ପବ୍ ଯିବାନି୤ େସଠି ବହୁତ ଗହଳି୤ ଆପଣ ଯଦି ଚାହOେବ େମାର ଜେଣ େOଣO୍ ର ଫାOଟ୍ ଏ ପାଖେର, େସଇଠିକି ପେଳଇବା୤ ମନ ଚାହଁୁଥିଲା କାକର ପାଣି, ବଇଦ େବାଇଲା େଦ େତାରାଣୀ୤ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ଇOା୤ ମୁଁ ତ କୁଣିଆ୤ ତୁେମ ଯାହା େଖାଇବ ଖାଇବି୤ ଦଶ ମିନିଟ ପେର ଆମ ଗାଡ଼ି େଗାଟିଏ ଫାOଟ୍ ସାମନାେର ଅଟକିଗଲା୤ ଆେମ ଓOାଇ େଗାଟିଏ ଫାOଟେର ପଶିଲୁ୤ କୁନି ଫOାଟର ଚାବି ନିେଜ େଖାଲିଲା, ମାେନ ଭିତେର େକହିନଥିଲା୤ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି, େମା ପେଛ ପେଛ କୁନି ଆସିଲା, େସ କବାଟେର ଲକ୍ େଦଉଥିବା େବେଳ ମୁଁ ତାକୁ ପଛରୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ି ଧରିଲି୤ େସ ବୁଲି ପଡ଼ି େମା ଓଠ ଉପେର କିସ୍ କରିଲା୤ େସଇଠି ଠିଆ େହାଇ ଆେମ Oାୟ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରOରର ଓଠ ଆଉ ଜିଭକୁ ଖାଇବାେର ଲାଗିଲୁ୤ ତାପେର କୁନିର ଟୁବ୍ ଟପକୁ େଖାଲିେଦଇ ତା ଦୁଧକୁ ଚିମୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲି୤ େସ ପାଗଳି େହାଇ ଯାଇଥିଲା୤ Oଇଂ ରୁମର େସାଫା ଉପେର ଶୁଆଇେଦଇ ତା ଦୁଧ ଖାଇଲି୤ େସ େମା ମୁOକୁ ତା ଦୁଧ ଉପେର ଚିପିଧରିଲା୤ ମୁ ଁ କହିଲି, େମାେତ େOହେର ଖୁଆଇ ଦିଅ, େସ ଉଠି ବସିଲା୤ ତା େକାଳେର ମୁଁ ମୁO ରଖି େଶାଇଲି େସ ନିଜ ଦୁଧକୁ ଧରି ଆଣି େମା ପାଟିେର େଦଇ ଖୁଆଇ େଦଲା୤ ମୁଁ େମା ଜିଭେର ତା ଦୁଧକୁ ସଲ ସଲ କଲି୤ େସ ଓଃ ଓଃ କହୁଥିଲା୤ ପେର କହିଲି ଏେବ ଝରଣାରୁ ପାଣି ପିଇବା ୤ େସ ବୁଝିଲାନି୤ ମୁଁ ତା େକାଳରୁ ଉଠିଲି ଆଉ ତା ଜO ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା କରିେଦଇ ପାOି ଉପେର ହO ତା ବିଆକୁ ଚାଟିଲି୤ େସ ଚମକି ପଡ଼ିଲା୤ OଥେମOଥେମ ଟିେକ ବାଧା େଦଉଥିଲା େହେଲ ପେର େମା ମୁOକୁ ତା ବିଆ ଉପେର ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା୤ ମୁଁ ତା ପାOି େଖାଲିେଦଲି୤ େସ ନିଜ ବିଆକୁ ପୁରା ସଫା ଆଉ ଚିOଣ କରି ରଖିଥିଲା୤ େମାେତ କହିଲା, କାଲି ସOାେର ହO ସଫା କରିଥିଲି୤ ମୁ ଁକହିଲି, ତା ମାେନ ତୁେମ ଆଗରୁ େରଡ଼ି େହଇ କି ଥିଲ୤ େସ ହସିଲା୤ ମୁଁ ତା ବିଆେର ଜିଭ ପୁେରଇ େଦଇ ସଲ ସଲ କଲି, ତା ବିଆ ସOୁଚିତ େହଲା ଆଉ ଟିେକ ଟିେକ ଖଟା ପାଣି ଝରିଲା, ମୁ ଁ ଜିଭେର ତାକୁ ଚାଟି ପକାଇଲି୤ େସ ଆଃ େବାଲି ବହୁତ େଜାରେର କହିଲା, ତା ପେର ତା ବିଆେର କିOେଟାରିସ୍ କୁ ଚାପିଲି ଆଉ ଧିେର ଧିେର ଦାOେର େଚାେବଇ େଦଲି୤ ଆଉ ଏମିତି କରୁ କରୁ େମାର େଗାଟିଏ ଆOୁଠି ତା ବିଆେର ପୁେରଇ େଦଇ ଭିତର ବାହାର କଲି, ତା ବିଆ ପୁରା ଓଦା େହାଇ ଆସିଲା୤ ଆଉ କିଛି ସମୟପେର ତା ବିଆେର ବନା ଆସିଲା, େସ ଅଗOାଜ୍ ମ ୍ ପାଇଥିଲା୤ େମା ମୁOକୁ ତା ବିଆ ଉପେର ଚାପି ଧରିଲା ମୁଁ ତା କିOେଟାରିସ୍ କୁ ଆହୁରି େଜାର େର େଚାେବଇଲି, େସ ଆଃ ଆଃ କହୁଥିଲା ଆଉ ତା ବିଆର ପାଣି ଆସି ତେଳ ପଡୁଥିଲା୤ େମା ଆOୁଠି ପୁରା ଓଦା େହାଇଗଲା୤ ମୁଁ େମାର ଦୁଇଟି ଆOୁଠି ତା ବିଆେର ପୁେରଇ େଗହିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଆଉ ତା ଅଜାଣତେର େଗାଟିଏ ଓଦା ଆOୁଠିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ତା ଗାOିେର ପୁେରଇେଦଲି, ଓଦା ଥିଲା ଆଉ ତା ମାଂସେପଶୀ ରିଲାO୍ ଥିଲା େମା ଆOୁଠି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ତା ଗାOିେର ପଶିଗଲା୤ ଓଃ େବାଲି କହି େସ େମାେତ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା୤ ମୁଁ ତା ବିଆକୁ ଚାଟୁ ଚାଟୁ ଆOୁଠିକୁ ତା ଗାOିେର ଭିତର ବାହାର କଲି୤ େସ ଓଃ ଆଃ କହୁଥିଲା୤
କିଛି ସମୟପେର େଦଖିଲି େମା ଆOୁଠି ପୁରା ତା ଗାOିେର ପଶିଯାଇଛି ଆଉ ପୁରା ଟାଇଟ୍ େହାଇ ରହିଛି, େମା ଆOୁଠିକୁ କାଟୁଥିଲା ମଧ୤ ମୁଁ େମା ଆOୁଠିକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲି୤ େସ ବି ଟିେକ ଶାO ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା୤ କହିଲା ଏଠି ଅସନା ଲାଗିଲାଣି ଚାଲ େବଡ଼୍ ରୁମକୁ ଯିବା୤ ଆେମ େସଠୁ ଉଠିଲୁ୤ କୁନି ବାଥ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା୤ ମୁଁ େବସିନେର ଯାଇ ନିଜ ହାତ େଧାଇଆସିଲି୤ ମୁ ଁ େବଡ଼ରୁମେର ଯାଇ ଅେପOା କରିଥିଲି୤ କୁନି ଆସିଲା୤ ଏଥର ସOୁOO ଭାବେର ନO୤ ତା େଦହେର କିଛି ନଥିଲା୤ େସ େମା ପାଖକୁ ଆସି େମା ପାO୍ େଖାଲିଲା୤ ଆଉ େମା ବାOକୁ ହାତେର ଧରି ହେଲଇଲା୤ େମା ବାO୍ ପୁରା ଠିଆେହାଇଗଲା୤ େସ ମୁହଁ େଖାଲି େମା ବାOକୁ ନିଜ ପାଟିେର େନଇ ଚାପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଓଃ କି ମଜା କହିେହବନି୤ େସ Oାୟ ଅଧଘOା େମା ବାOକୁ ଚାପିଲା୤ ତାପେର ମୁଁ ଆଉ େସ ୬୯ େପାଜ୍ େର ପରOରକୁ ମଜା େଦଲୁ୤ େସ ପୁଣିଥେର ଓଦା େହାଇଆସିଲା, େତଣୁ ତାକୁ ତେଳ ଶୁଆଇେଦଇ ତା ବିଆେର େମା ବାO ପୁେରଇେଦଲି୤ ଆଉ ଦାବ୍ ଦାବ୍ କରି ମାଡ଼ ମାରିଲି, େସ ଓଃ ଆଃେହଉଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ନିଘOାତ୍ ଗିହଁା େଦଉଥିଲି୤ ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟିକୁ ଦଳି ପକାଉଥିଲି୤ େସ ପୁରା ଧଇସଁଇଁ େହଉଥିଲା୤ ଏମିତି ତାକୁ େଗହଁୁ େଗହଁୁ ତା ବିଆରୁ ବାOକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲି ଆଉ ତା ଗାOିେର ଲେଗଇଲି୤ େସ କହିଲା, ଭିତରକୁ ଯିବନି, ବହୁତ କାଟିବ୤ ମୁଁ କହିଲି, ଜମା କାଟିବନି୤ େସ କହିଲା ଅନିରୁO ଦିେନ େଚOା କରିଥିେଲ ଗଲାନି୤ ମୁଁ କହିଲି ତୁେମ ଚୁପ୍ େହଇ େଶାଇଥା, େଦଖ ମୁଁ େକମିତି ଧିେର ଧିେର ପୁେରଇ େଦଉଛି, କହିଲି ତା ବିଆରୁ ରସେର ବାOକୁ ପୁରା ଓଦା କରିେଦଇ ତା ଗାOିେର େଦଇ ଧିେର ଧିେର ପୁେରଇଲି, େସ ବହୁତ କO ପାଉଥିଲା କିO ମୁ ଁତା ଜO ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା କରିେଦଲି୤ ଆଉ ଜOଦୁଇଟାକୁ ଘଷି େଦଉ େଦଉ ଧିେର ଧିେର େOସର୍ େଦଲି୤ େସ ଖାଲି ଆଃ ଆଃ େହଉଥିଲା୤ େମା ବାOରୁ ମୁOିଟା େକମିତି େକମିତି ତା ଗାOିେର ପଶିଗଲା ଆଉ ଛିOା ନଥିଲା୤ ତାପେର ତା ଉପେର ନଇଁପଡ଼ି ତା ଦୁଧକୁ େଯମିତି ପାଟିେର େନଇ ଖାଇଚି େସ ନିଜ ନିେଜ ଗାOିର ମାଂସେପଶୀ ଢିଲା କରିେଦଲା ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ମଉକାେର ତା ଗାOିେର େମା ବାOକୁ ମୁଳପଯOO ପୁେରଇ େଦଲି୤ େସ େଗାେଟ ଲOା ନିଃଶOାସ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଆଃ େବାଲି କହିଲା୤ ତା ଗାOିେର େମା ବାO ଥିଲା୤ ଆଉ େସ ନିରବଥିଲା୤ ମୁ ଁ ଏେବ ଧିେର ଧିେର ତା ଗାOୀମାରିବା ଆରO କଲି୤ େସ ବି ଏOୟ୍ କରୁଥିଲା, ଆଊ ମୁ ଁ େଜାର୍ େଜାରେର ମାରିଲି୤ ଦଶ ମିନିଟ୍ ମାରିବାପେର େମା ରସ ତା ଗାOିେର ଢାଳିେଦଲି୤ େସ ନିେOଜ୍ େହଇ ପଡ଼ିଗଲା୤ କିଛି ସମୟପେର େସ ଘOା େଦଖି କହିଲା ଓଃ ମାଇଁ ଗଡ଼୍, ସାେଢ଼ ଏଗାର େହଲାଣି୤ ଆେମ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ସାେଢ଼ ଆଠଟାେର, ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସି େହଲାଣି ଅେଢ଼ଇଘOା୤ କୁନି କହିଲା, ଭାଇ ଆପଣOୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ୤ ଏେତ ସମୟ େକମିତି କରୁଛOି୤ ମୁଁ ହସିେଦଇ କହିଲି, କାହO ଏେବ ସରିଗଲା କି? ଆଉ କରିବନି ? େସ କହିଲା, ନା ଭାଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ୤ ସକାଳୁ ଉଠିେଲ ମହୀଶୁର ଯିବା ଟି ? ମୁ ଁ କହିଲି ତୁମ ଇOା ୤ ଆେମ େସଇଠି ସଫା ସୁତରା େହାଇ ବାହାରିଲୁ୤ ବାଟେର କୁନି କହିଲା, ଘେର ଯଦି ଅନି ପଚାରିେବ କହିେବ ଆେମ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ପବ୍ ଯାଇଥିଲୁ, େସଠି ବସି ଡାନO୍ େଦଖିଲୁ ଆଉ େଫରି ଆସିଲୁ୤ ମୁଁ ହସିେଦଇ କହିଲି ଆଉ େସO୍୤ େସ ହସିେଦଇ କହିଲା, ନା ଭାଇ େସ କଥା ଜମା କହିେବନି୤
next part asu chi
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 0)


Online porn video at mobile phone


Tamil kiramathu kani penkalin kama kadhigalकुतिया की तरह चोद डालाచెల్లి బావా తో 15அம்மா முலை குடும்ப கூத்துமாமானர்.சுகம்kannadasexkathegaluகிழவி கூதிஅத்தை xossipassamese sex vidcoகாம்பை கசக்க பால் சொட்டியதுరసం సెక్స్ తెలుగు స్టోరిస్বাংলা চটি ইনসেটে অসম চোদাচুদিबहन को छोडा मोठे पंड सेपापा चोद लोஅண்ணா முலை நக்கு டாఅమ్మ నీ దెంగిన కోడుకు ఆంకుల్‌அழகிய ராட்சசியே.காமகதைबहिणीचा एक हात तिच्या पुच्ची च्यामोठी दीदी बनली माझी बायकोগুদের কামর মেটানোর গল্পचूत।की खलोஅண்ணி அண்ணன்கிட்ட குடுத்திடுங்க site:brand-krujki.ruமுலை இறுகிய கதைఆతులు సెక్స్ తెలుగు స్టోరిస్அப்பா மகளை காம கதைகள்மாமிகளின் புண்டை அட்டகாசம் காம கதைகள்चुदने की लालसाNud phuddianty dengudiki mood tho arvadam vidosबीवी को रात मे गैर से चूदवा दियाममी जोपली होती सेकसी मराठी टोरीBade land se chudai Bande Ko Rula Dalaবাংলা চটি গল্প কাম কথাen moothirathai kudithu storyப்ரா செக்ஸ் காமக்கதைchoti ncchi k ssth gandi hrkat mms video hindiघर कामवालीचा सेक्सভোদা টিপলামXxx କାହାଣିहाय रे ज़ालिम.......sex kathabin kapdoki holi xxxஆ ஆ ஆ ஸ் ஸ் என்று காட்டுக்குள் முனங்கள் சத்தம் காம கதைகள்enna nadakuthu intha veetil Tamil incest aex stories சுவாதி கட்டாயபடுத்தி kamaഅപ്പൂ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ജീവിതം 3ತುಲ್ಲು ತೊಡೆமன்னியை ஓத்தேன்మీకు నిద్రోస్తునట్టు ఉంది వచ్చినా మొట్ట మొదటి పూకు ఇదేஷ்ஷ்ஆஆલોડો ઉભો થઇ ગયો,അമ്മായിയുടെ മുല ഞാൻ കണ്ണാടിയിലൂടെ കണ്ടുkerala naadanpen xxx videosAditya degree college student kissingआनलाईन बिडीयो चलना चाहिये पेली पेला चोदाई होना चाहियेtan ki chahat me dewar neಅಮ್ಮ ಮಗನ ಕನ್ನಡ ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿಸ್.inகுஞ்சு மணி காமகதைசங்கீதா தன் புண்டையைடீச்சர் கூதிমা ও আপুকে জোড় করে চুদাmaa mera nuni maslne lagiTamil superanni sex storiesஅண்ணன் தங்கை பள்ளி வயது காமக்கதைகள்भाभी कै साथ रंगीन होली xxx व्हीडीओஅம்மா காமக் கதைகள் ஹா ஹா ஆTamil wife kanavan potta rodu sex stores www.chudichuday.comपति घर नहि रहने पर चुदवाति भाभि कि कहानिనీరజా పూకుతో కధలుഅച്ചായാൻ കുണ്ണথলথলে চটিcache:paZQORFEy7EJ:https://brand-krujki.ru/posts/2779845/ বৌদি নাভি চুমু নরম পেটবউ এর গ্রুপ চোদা খাওয়ার সখవిధవ అమ్మ xossipychudai samuhik, randiyo ki tarah chudai ka sukh galiyo ke sathTamil pundai narambu kilintha kamakathaikalগা ধুই থাকোতে চুদিমവിയർത്തു കുതിർന്ന കക്ഷം കമ്പി കഥभैया सो रहे हैं और भाभी कामान्ध तड़प रही हैकामिनी भाबी कीचुत चुदाईஅபிநயா என் நண்பனின் அழகு மனைவி பாகம் 4আপু আমাকে গোসল নুনু জোর করে লজ্জা।கன்னிபுண்டைமுன் விந்து கசிந்து என் விரலை ஈரம்ma bap kisexkhaniதமிழ் கமாகதைஉன் புண்டைய கிழியும் காமகதைகள்என் தங்கச்சியின் புண்டைக்கு யார் சுன்ணிபுண்டையில் தூமைcollegil rape seidha sex kadhaigalAji Kali tame kanei paducha maneకొడుకుతో దెంగుWww.सती सावित्री मा की चूदाई की कहानीகுஞ்சு மணி காமகதை